• <acronym id="husnq"><strong id="husnq"><address id="husnq"></address></strong></acronym>

  <table id="husnq"></table>

  <p id="husnq"></p>
  <table id="husnq"></table>
  <td id="husnq"></td>
 • <td id="husnq"></td>
 • <acronym id="husnq"><strong id="husnq"></strong></acronym>

  Chu?i c?ng nghi?p tích h?p LONGi

  LONGi lu?n gi? v?ng l?y giá tr? khách hàng làm c?t l?i và cam k?t t?o ra m?t ng?i nhà xanh s?ch ??p và ?áng s?ng cho toàn nhan lo?i. Chúng t?i th?ng qua cung c?p các s?n ph?m có giá tr? gia t?ng cao ?? cung c?p gi?i pháp m?t c?a cho ngành n?ng l??ng xanh, giúp b?n l?a ch?n hi?u qu? cao h?n và d?ch v? ti?n l?i h?n.

  Silicon Wafer hi?u qu? cao

  Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

  M?-?un thay ??i cao

  V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y lau dài c?a các m?-?un.

  Tìm hi?u thêm

  Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

  ??i ng? và h? th?ng qu?n ly và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

  Tìm hi?u thêm

  Silicon Wafer hi?u qu? cao

  Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

  M?-?un thay ??i cao

  V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y lau dài c?a các m?-?un.

  Tìm hi?u thêm

  Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

  ??i ng? và h? th?ng qu?n ly và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

  Tìm hi?u thêm

  Trung tam nghiên c?u LONGi

  LONGi Tr??ng có m?t Trung tam nghiên c?u và phát tri?n... v? bào x??ng b?ng silicon, pin, thành ph?n và gi?i pháp, thi?t l?p quan h? h?p tác chi?n l??c v?i các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c nh? tr??ng ??i h?c New South Wales và Vi?n nghiên c?u v?t ch?t Sillicon qu?c gia tr??ng ??i h?c Chi?t Giang, h?p h?p nghiên c?u ??i h?c h?p k? thu?t, cung c?p b?o ??m cho s? phát tri?n k? thu?t, và giành ???c trung tam c?ng ngh? qu?c gia.

  Trung tam nghiên c?u LONGi

  LONGi Tr??ng có m?t Trung tam nghiên c?u và phát tri?n... v? bào x??ng b?ng silicon, pin, thành ph?n và gi?i pháp, thi?t l?p quan h? h?p tác chi?n l??c v?i các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c nh? tr??ng ??i h?c New South Wales và Vi?n nghiên c?u v?t ch?t Sillicon qu?c gia tr??ng ??i h?c Chi?t Giang, h?p h?p nghiên c?u ??i h?c h?p k? thu?t, cung c?p b?o ??m cho s? phát tri?n k? thu?t, và giành ???c trung tam c?ng ngh? qu?c gia.

  1000 <+>
  K? thu?t viên
  123.58 t? nhan dan t?
  ??u t? vào nghiên c?u phát tri?n
  1,387 h?ng m?c
  S? l??ng b?ng sáng ch?
  26.50 <%>
  Hi?u qu? HJT

  Gi?i pháp

  LONGi ?ang trên con ???ng ??i m?i t? ??i m?i s?n ph?m thay ??i ngành c?ng nghi?p ??n ??i m?i c?ng ngh? thay ??i b? c?c ngu?n n?ng l??ng c?a th? gi?i. Tr??c nhu c?u ?ng d?ng c?a nhi?u hoàn c?nh ? các ngành ngh?, LONGi cung c?p các gi?i pháp toàn c?nh.

  Gi?i pháp tr?m phát ?i?n

  Giúp ngành c?ng nghi?p ?i?n th?c hi?n ???c tính trung hòa carbon m?t cách toàn di?n

  Tìm hi?u thêm

  Gi?i pháp ngành

  隆基工廠圖ICON

  Gi?i pháp toàn c?nh cho ngành quang ?i?n +

  Tìm hi?u thêm

  Gi?i pháp gia ?ình

  C?ng nghi?p quang ?i?n xay d?ng n?ng th?n t??i ??p

  Tìm hi?u thêm

  Gi?i pháp n?ng l??ng hydro

  Gi?i pháp n?ng l??ng ?i?n xanh + hydro xanh ?? xay d?ng m?t trái ??t xanh

  Tìm hi?u thêm

  C?ng ty và Chính ph?

  Chúng t?i thúc ??y ??i m?i ?? làm cho th? gi?i tr? nên lành m?nh h?n, an toàn h?n và b?n v?ng h?n. Chúng t?i chú tr?ng vai trò phát huy c?a mình trong m?i tr??ng kinh doanh toàn c?u và ngh?a v? theo ?u?i c?ng dan doanh nghi?p tiêu chu?n cao

  天堂va在线高清一区
 • <acronym id="husnq"><strong id="husnq"><address id="husnq"></address></strong></acronym>

  <table id="husnq"></table>

  <p id="husnq"></p>
  <table id="husnq"></table>
  <td id="husnq"></td>
 • <td id="husnq"></td>
 • <acronym id="husnq"><strong id="husnq"></strong></acronym>